INLEIDING OP HONORARIA EN KOSTENVERGOEDING BIJ SAMENWERKING MET EEN ADVOCATENKANTOOR en informatie aan het consumentenpubliek (WER) mbt Law On Time advocatenkantoor.

Door het groot aantal verschillende zaken die een advocaat te behandelen krijgt, is het niet mogelijk een allesomvattende tabel op te stellen. 

Bovendien kunnen zelfs bij gelijkaardige zaken bepaalde individuele elementen de zaak makkelijker of complexer maken, wat natuurlijk de begroting van het ereloon beïnvloedt.

Het is dus belangrijk om vooraf goede afspraken te maken met uw raadsman en deze afspraken verder gedurende de afwikkeling van het dossier op te volgen en te evalueren. 

Gedurende de behandeling van een dossier werkt het kantoor met provisies (voorschotten), zodat bij het beëindigen van de zaak nog een saldo verschuldigd is en niet het volledige bedrag der kosten en erelonen .


Het kantoor doet sedert 1987 hoofdzakelijk beroep op hetzelfde Gerechtsdeurwaarders-kantoor om een vlotte proceduriële behartiging van dossiers in te leiden of af te handelen.
Anderzijds heeft het Kantoor sedert 1987 een goede samenwerking met een ervaren notariskantoor mbt de notariële aspecten in de behandeling van dossiers, zowel in België als in Spanje.
Uiteraard heeft de cliënt steeds de vrijheid om een gerechtsdeurwaarder of een notaris van zijn keuze aan te wijzen.

Vanaf 1/01/2014 zijn alle Belgische advocaten BTW-plichtig voor hun dienstverlening, waartoe het Advocatenkantoor LAW ON TIME- W. DREESSEN conform de wet facturen opstelt, voorzien van 21% BTW en betalingsvoorwaarden.
Ook in Spanje zijn de advocaten BTW-plichtig aan het tarief van 21% op aangerekende erelonen en kosten, van waaruit advocatenkantoor LAW ON TIME Abogados tevens factureert.
Verder op deze website vindt u de wettelijke informatie die elk advocatenkantoor moet verstrekken overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht en de consumentenbescherming (WER).

Het ereloon kan volgens drie criteria worden berekend:


ofwel rekent de advocaat volgens een uurtarief (waarbij de advocaat dan een timesheet invult),
ofwel op basis van de waarde van de zaak (aan de hand van percentages)
ofwel op basis van geleverde prestaties (geleverd werk, belang van de zaak, moeilijkheidsgraad, resultaat, hoogdringendheid, prestatietarief voor bepaalde procedures voor bepaalde rechtbanken ).

Naast de afspraken omtrent het ereloon moet men ook rekening houden met de dossierkosten (briefwisseling, verplaatsingen, telefoons, e-mails, fotokopieën, ...). 
Het kantoor van Mtr W. DREESSEN werkt voor de vergoeding van haar intellectuele dienstverlening, enkel op basis van een uurtarief, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst.
Elk dossier heeft een kostencomponent, die wordt aangerekend naast de aanrekening van de intellectuele dienstverlening (ereloon).

Briefwisseling en administratie in een dossier zijn niet te onderschatten en meestal erg omvangrijk .

Bovendien kunnen ook de gerechtskosten (van de rechtbank, gerechtsdeurwaarders, experts, notarissen , accountants of bedrijfsrevisoren) oplopen en moeten zij worden voorgeschoten; zij kunnen eventueel geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de tegenpartij. 

Wordt de tegenpartij immers in het ongelijk gesteld, kan zij daarenboven veroordeeld worden tot de 'rechtsplegingsvergoeding' ( RPV)  .
De bedragen zijn vastgelegd in de wet van 21/04/2007 en is in werking getreden op 1/01/2008.

De wetgever heeft als de bedoeling de advocatenkosten die de winnende partij in een procedure moet dragen,  toch gedeeltelijk te kunnen recupereren van de verliezende partij.

De bedragen verschillen  naargelang de waarde van de zaak en het rechtscollege en kunnen tot 30.000 Euro oplopen.

Wat een verliezende partij in een procedure tevens moet in acht nemen is dat de Belgische Staat bij een veroordelend vonnis of arrest dat de 12.500 Euro overschrijdt, een regsitratierecht int van 3% .
De ontvanger van de registratierechten is belast met het innen van de registratierechten op een veroordelend vonnis of arrest,  wat , naast de Rechtsplegingsvergoeding, wordt gecatalogeerd als "gerechtskosten", dan wel als een "indreckte belasting" .
Wanneer de schuldnaar niet kan betalen is sedert 1989 een hoofdelijke aansprakelijkheid ingesteld ten opzichte van de winnende partij , voor de betaling van de registratierechten tot een bepaald plafond .
Als u , als verliezende partij, de registratierechten niet kan betalen, dan kan u uw advocaat vragen een afbetalingsplan voor te leggen aan de ontvanger der registratierechten. In principe mag u geen enkele betaling verrichten aan de schuldeiser, dan nadat de registratierechten zijn voldaan .

Vergeet niet dat de keuze van advocaat ALTIJD volledig vrij is , zelfs indien u verzekerd bent voor de kosten en erelonen via een rechtsbijstandsverzekering .

De advocaat is echter niet verplicht dit "derden-betalersysteem" te aanvaarden.
Om elke discussie te vermijden is de meest correcte vorm van handelen dat de advocaat de provisie en ereloonstaten aan de cliënt adresseert en bezorgt, die op zijn beurt de terugbetaling vraagt van zijn rechtsbijstandverzekeraar.
In de medische sector is dit niet anders : de patiënt betaalt de doctor of de tandarts en de patiënt vraagt de terugbetaling aan de mutualiteit . Het kantoor hanteert het derde-betalersysteem in principe niet .

Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering en zijn uw inkomsten ontoereikend om het ereloon en de kosten te dragen, dan kan u een advocaat toegewezen krijgen door het bureau voor juridische bijstand (BJB),

De aldaar geregistreerde advocaten hebben zich vrijwillig, ten dienste van de maatschappij opgegeven, om pro deo in een bepaalde materie op te treden.
Het betreft dus niet alleen advocaten stagiairs, maar ook ervaren tableau-advocaten.
U kan een pro-deo advocaat bekomen door U aan te bieden op de zittingsdagen van het BJB .

De advocaat van uw keuze , die tevens pro deo werkt, kan de toewijzingsaanvraag ook electronisch uitvoeren met het E-loket van de balie .

Bent u het niet eens met de werkwijze van uw advocaat of heeft u het noodzakelijke vertrouwen verloren, dan is de opvolging van een dossier door een ander advocaat van uw keuze, volledig deontologisch geregeld.

De tarieven van het kantoor van Mtr Werner Dreessen - LAW ON TIME  (hierna genoemd kantoor) zijn vanaf 1/01/2014 de volgende en te vermeerderen met 21% BTW :
p = per
pp = per pagina
pf = per fax - per fotocopie
ptg = per telefoongesprek

Elke betaling aan advocatenkantoor LAW ON TIME houdt de aanvaarding in van navolgende tarieven en voorwaarden van dienstverlening

A/ voor KOSTEN, exclusief BTW 21% : aanrekening van materiële dossier behandelingskosten

Elk dossier heeft
- Administratiekosten en infrastructuurvergoeding
- Forfaitaire kosten
- Kosten opening/afsluiting dossier forfait 2 x € 43,00    =   € 86,00

Secretariaatskosten
documenten ( brieven, faxbrieven, conclusies, dagvaardingen, emails,etc) kortom elk afgedrukt blad heeft een vast behandelings- en/of afdruk forfait à 11,78 €/per geprinte pagina
telefoon à € 0,87 /ptg/p5min
GSM forfaitair € 1,98 /ptg/p5min
fotocopie à € 0,79 /pp
faxverzending à € 0,79 /per pagina
e-mail vergoeding € 0,89 per verzending inkomend en uitgaand
binnenkomende fax à € 11,78 / per pagina

Verplaatsingskosten

vacatie à € 79,00 / u ( tijdsbesteding verplaatsing: reizen en wachten)


Autokosten : € 1,56 per gereden km


Maaltijd-, Hotel- en Vliegtuigkosten : volgens stavingsdocumenten


Gerechtsdeurwaarderskosten : Volgens tarief vastgelegd in KB 30/11/1976


Griffiekosten
registratierecht, rolrecht, expeditierecht


Expertisekosten
volgens tarief van de Nationale Orde van Architecten


Verklaring derde beslagene op heden 52,06 Euro  : Dexia, ING, Fortis-bank, KBC, Deutsche Bank


B/ voor ERELOON : Intellectuele dienstverlening in een dossier voor de behandeling van een toevertrouwde zaak, betwisting of opvolging in procedure

Consultatie met cliënt op kantoor, of ter bedrijf, of bij derden
Telefonische besprekingen met cliënt


Studie dossier ( nieuwe zaak, voorbereiding vergaderingen, pleidooien, interpretatie van briefwisseling of van taktieken en stellingname van cliënt, tegenpartij, derden, ...)
Bibliografische opzoekingen


Redactionele dienstverlening
Redactie briefwisseling
Redactie inleidende juridische akten ( verzoekschrift, dagvaarding, ...)
Redactie conclusies
Redactie contracten


Formulering, Opstelling of Mededeling van schriftelijke of mondelinge adviezen
Besprekingen/Onderhandelingen met tegenpartij en/of tegenstrever
Besprekingen/Onderhandelingen met contractspartijen
Afstappingen en Bijstand op expertises, vennootschapsvergaderingen
Proceduriële behandeling en opvolging van een dossier
Tussenkomst en Pleiten op alle rechtbanken, Hoven en Raden in België


UURTARIEVEN


Het kantoor werkt voor de berekening van haar verloning enkel en alleen aan navolgend uurtarief.
Andere tarieven of wijzen van samenwerking zijn uitdrukkelijk en schriftelijk , op voorhand, overeen te komen of te bevestigen door het kantoor.

ADVOCATUUR : BASIS-Uurtarief

voor vennootschappen en btw-plichtigen : EXCLUSIEF BTW 21% tbv € 258,00 per uur 

voor particulieren : EXCLUSIEF BTW 21% tbv € 172,00 per uur met toepassing van correctiefactoren op het basis- uurtarief volgens :
specialiteit (x1.5 = 220,00 euro) 
spaans-gerelateerde zaken (x1.5 = 220,00 euro)
spoedeisendheid (x1.5 tot x2.5),
belang van de zaak (x1.5 tot x10),
moeilijkheidsgraad (x1.5 tot x3.5),
resultaat (x1 tot x2)

Wanneer de cliënt geen uurtarief wenst, maar een procentuele aanrekening volgens de waarde van de zaak zijn de ereloontarieven de volgende, mits schriftelijk akkoord op voorhand :

WAARDETARIEVEN ( enkel mbt advocatuur en enkel van toepassing voor eenvoudige incasso-zaken )
In geld waardeerbare zaken :
Percentageberekening op de waarde van de zaak per schijf geaccumuleerd,  volgens deontologische norm met een minimum van € 500,00 per zaak voor incasso per briefwisseling, zonder procedure
van € 0,02    tot      €    9.500   =   25%
van € 9.501     tot   €   50.000   =  15%
van € 50.001    tot     € 125.000   =    8%
van € 125.001  tot     € 250.000   = 6%
op het saldo    boven € 250.001   = 4%


Proceduriëel eenvoudige invordering van bedragen en facturen : incassotarief in degressieve verloningstabel,per schijf geaccumuleerd , met een minimum van € 1.250,00 per zaak voor een eenvoudige incassoprocedure, met één verschijning voor de rechtbank en vonnis bekomen op de inleidingszitting :
van € 0,02            tot € 6.197,33      =   35%
van € 6.197,35     tot € 49.578,70     =   25%
van € 49.578,72   tot € 123.946,76    =  15%
van € 123.946,78 tot € 247.893,52    =    7%
op het saldo boven € 247.893,52      =    5%

ANDERE DAN IN GELD WAARDEERBARE ZAKEN

Andere dan in geld waardeerbare zaken worden aangerekend volgens uurtarief,

ABONNEMENTSZAKEN

Abonnementsvoorwaarden : wanneer het kantoor van Mtr W. DREESSEN de huisadvocaat is en dus regelmatig voor dezelfde cliënt een zelfde soort van zaken mag behandelen, kan een geïndividualiseerde verloning worden overeengekomen mits schriftelijk akkoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN TER UITOEFENING VAN WERKZAAMHEDEN


De cliënt of een partij aanvaardt de tarieven en de werkingsvoorwaarden van het Advocatenkantoor W. DREESSEN - LAW ON TIME , door de hem/haar gedane eenvoudige kennisgeving via verwijzing naar de website www.lawontime.be ;


Wanneer de cliënt een wijzigende verloning voor kosten en erelonen wenst te bekomen , zal dit voorwerp moeten zijn van een schriftelijk akkoord, VOORALEER de werkzaamheden aanvatten,  tussen hemzelf en het kantoor ( in hoedanigheid van advocaat of mediator) . Bij gebreke aan zulk afwijkend akkoord zijn de tarieven van toepassing , zoals vermeld op de gedetailleerde afrekening ( timesheet) afkomstig van en gepubliceerd op de website www.lawontime.be . 


Wanneer een zaak over meerdere dagen, maanden of jaren loopt, zijn de tarieven op het ogenblik van de afsluiting van de zaak altijd van toepassing, zonder dat de cliënt een wijzigingsaankondiging moet worden toegezonden, zonder dat de cliënt daar aanspraak kan op maken, zonder dat de cliënt dit ontbreken van kennisgeving over de doorgevoerde wijzigingen of aanpassingen, kan inroepen om de kosten- en/of erelonen niet aan een verminderd tarief te betalen ;


Het kantoor zal eenzijdig voor advocatuur-zaken altijd de afweging maken tussen de toepassing van het uurtarief ( al dan niet met correctiecoëfficiënten-factoren) en de waarde van de zaak. Als bijvoorbeeld een invordering van 25.000,00 Euro wordt gerealiseerd met drie brieven, zal hiervoor geen ereloonstaat volgen van 2.975 Euro, maar ook geen uurtarief van 172 Euro. Dan zullen correctiecoëfficiënten worden aangebracht aan het basisuurtarief.                                      Evengoed zal een zaak met waarde van 1.500,00 Euro niet afgerekend worden op het waardetarief , maar zoals het uitgangspunt is , op het uurtarief als daarvoor bvb meer dan één verschijning voor de rechtbank , bvb expertise-afstappingen zijn gebeurd of bvb overtuigingsstukken en conclusies zijn gewisseld en bestudeerd, waarbij bijvoorbeeld 40 uren zijn gewerkt . Het kantoor zal nooit haar cliënt in een procedure om de procedure duwen, maar steeds proberen te laten inzien wat de proces-economie is.


Provisie-aanvragen/facturen zijn onmiddellijk vòòr aanvang der werkzaamheden betaalbaar.
De betaling van een provisiestaat/factuur impliceert het akkoord met de aangerekende tarieven door de cliënt, evenals met de algemene voorwaarden van dienstverlening .
Afsluitende kosten- en ereloonstaten / Facturen zijn contant betaalbaar . Wanneer betaling werd ontvangen, wordt de originele factuur voor voldaan uitgereikt,welke wordt ingeboekt.


Betwistingen van kosten- en ereloonstaten/Facturen : enkel schriftelijk en gemotiveerd binnen de 5 werkdagen na datum van uitschrijving ervan, bij gebreke de provisie- en/of kosten en ereloonstaat/factuur is aanvaard door de cliënt . 
Bij ontvangst van derdengelden door ons kantoor aanvaardt de cliënt, met oog op onmiddellijke doorstorting, de compensatie met de toegezonden kosten- en ereloonstaten/Facturen.

Alle betalingsaanvragen die onbetaald blijven na 14 dagen geven het recht de werkzaamheden te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, mits schriftelijke aankondiging aan de betalingsverschuldigde partij/cliënt.

De cliënt kan nooit aanspraak kan maken op een schadevergoeding wegens beeindiging van de werkzaamheden, welke omstandigheden er ook mogen zijn. De advocaat kan ook nooit een schadevergoeding verzoeken wegens voortijdige of ontijdige beeindiging van het mandaat door de cliënt. 

De opvolging van een dossier is deontologisch geregeld. Wanneer het advocatenkantoor LAW ON TIME een confrater opvolgt, zal het mandaat niet worden ingevuld, noch opgenomen dan nadat de voorgaande advocaat integraal betaald is geworden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden of ingeval van noodsituaties .

Het cliënteel aanvaardt de communicatie in een dossier via aangetekende of via gewone postzending, e-mail, sms, telefoon, telefax of conference-calls, in het algemeen communicatie al dan niet via internettoepassingen, zonder dat het kantoor op enige wijze een verwijt kan worden gericht of aansprakelijk kan worden gehouden voor informatie die aldus in handen van derden zou vallen .

Alle gepubliceerde tarieven vallen onder de BTW-toepassing van 21% vanaf 1/01/2014. Aldus zullen alle, vanaf 1/01/2014 op te stellen PROVISIESTATEN  en/of  KOSTEN- en ERELOONSTATEN door het Advocatenkantoor W. DREESSEN - LAW ON TIME, "Facturen" worden genoemd .

De facturen zijn contant betaalbaar, vermits de diensten geleverd werden en de kosten voorgeschoten.
Vermits tevens de btw voor te financieren is, zijn alle facturen van het kantoor contant te voldoen.
Bij betalingen die langer dan 1 week op zich laten wachten, wordt een verhogingsbeding van 5% toepast.
Bij betalingen die langer dan drie weken op zich laten wachten wordt van rechtswege een ondeelbaar forfaitair verhogingsbeding van 10% toegepast .

De provisie- en afsluitende kosten- ereloonstaten, vanaf 1/01/2014 facturen genoemd, van het kantoor zijn onderworpen aan de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met een intrestvoet van 11,5% op jaarbasis (Belgisch Staatsblad 14/01/2008 ) en een forfaitair schadebeding van 10% op de gevorderde betaling, bij gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering door derden , zonder dat een formele ingebreke stelling, noch een aangetekende aanmaning moet worden bezorgd .


Voorwaarden geldig sedert 2002 en vatbaar voor wijziging. Laatste update 22/01/2021.


INFORMATIE AAN HET consumentenPUBLIEK

Overeenkomstig de bepalingen van het WER zijn ook advocaten onderworpen aan voorafgaandelijke informatie over hun dienst verlening aan consumenten.
Hierbij vindt U deze wettelijk te verstrekken informatie. De advocaat in kwestie, mr. Werner DREESSEN, wenst zijn website aan te passen om zo in overeenstemming te zijn met de informatieverplichtingen in Boek III WER. Hij plaatst daarvoor onderstaand door hem gepersonaliseerde tekst op zijn website. Deel I

– Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie[1]

1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Werner DREESSEN. Mr Dreessen is sedert 1/10/1987 advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen en in Spanje aan de balie van Almeria . Het kantoor van mr. DREESSEN is gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 240, België.
Het kantoor van mr. DREESSEN is gevestigd te 04720 Aguadulce, Calle Liverpool 1, España.
Mr. Dreessen baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit onder de naam LAW ON TIME ,waartoe interne en externe medewerkers worden ingeschakeld te zijner ondersteuning.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Dreessen is KBO 0851 559 337 .
e-mail : info@lawontime.be
tel : 00 32/ 3/ 231 31 61
tel : 0034/ 661 32 71 34
website : www.lawontime.be

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Dreessen is verzekerd bij AMLIN Europe NV, Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel voor een bedrag van 1.250.000,00 Euro onder nummer OVB 3130785 . Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 29, 2140 ANTWERPEN - contact: Aafje GREYSON (aafje.greyson@vanbreda.be)

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Dreessen verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening en zijn honoraria U kan bij mr. Dreessen, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en bemiddeling . De tarieven voor kosten en erelonen staan gepubliceerd op de website www.lawontime.be , onder honoraria en vallen zowel in Spanje als in Belgie onder het BTW tarief van 21% .

3. Voor informatie of bij klachten Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Dreessen bereiken: via post op het adres 2530 Boechout, Binnensteenweg 202, België via e-mail : info@lawontime.be via tel : 00 32/ 3/ 231 31 61 website : www.lawontime.be -Op vraag van zijn cliënt verstrekt mr. Dreessen informatie over zijn ereloon of berekeningswijze hiervan. -Mr. Dreessen is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van zijn balies te Antwerpen en te Almeria, en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten.

-Mr. Dreessen maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen. Deel II

- Aanvullend te verstrekken
– op verzoek van de cliënt
1. Wat kost uw advocaat?
De diensten die mr. DREESSEN [2] levert worden aangerekend aan een basisuurtarief van 258,00 euro of 172,00 euro per uur, vermeerderd met 21% BTW en vermeerderd met correctiecoëfficiënten voor urgentie, specialiteit , belang van de zaak, of wegens spaans gerelateerde aangelegenheden.
Kosten worden als volgt berekend en omvatten, exclusief BTW 21% [3] : Elk dossier heeft Administratiekosten en infrastructuurvergoeding Forfaitaire kosten Kosten opening/afsluiting dossier forfait 2 x € 43,00 = € 86,00 Secretariaatskosten documenten ( brieven, faxbrieven, conclusies, dagvaardingen, emails,etc) kortom elk afgedrukt blad heeft een vast behandelings- en/of afdruk forfait à 11,78 €/per geprinte pagina telefoon à € 0,87 /ptg/p5min GSM forfaitair € 1,98 /ptg/p5min fotocopie à € 0,44 /pf faxverzending à € 0,79 /per pagina e-mail vergoeding € 0,89 per verzending inkomend en uitgaand binnenkomende fax à € 11,78 / per pagina Verplaatsingskosten vacatie à € 79,00 / u ( tijdsbesteding verplaatsing: reizen en wachten) Autokosten : € 1,56 per gereden km Maaltijd-, Hotel- en Vliegtuigkosten : volgens stavingsdocumenten Gerechtsdeurwaarderskosten : Volgens tarief vastgelegd in KB 30/11/1976 Griffiekosten registratierecht, rolrecht, expeditierecht Expertisekosten volgens tarief van de Nationale Orde van Architecten Verklaring derde beslagene volgens banktarief : Belfius, AXA, ING, BNP, KBC, Deutsche Bank, etc

2. Beroepsregels en gedragscodes Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is mr. Dreessen onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be. -

Mr.Dreessen maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin hij zijn diensten in detail beschrijft.

Deel IV – Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven Buitengerechtelijke geschillenbeslechting Mr. Dreessen is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.[4] In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op het telefoonnummer 03/231 31 61 of per e-mail op info@lawontime.be . In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.[5] De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

Het optreden van mr. Dreessen is tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten. [1] Verstreken aan de cliënt (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij op beide manieren); of Gemakkelijk toegankelijk maken voor de cliënt op de plaats waar de ondernemingsactiviteit wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten; of Gemakkelijk toegankelijk maken voor de cliënt op een door de onderneming meegedeeld elektronisch adres; of Opnemen in elk door de advocaat verstrekt informatiedocument (bv. Een kantoorbrochure) waarin activiteiten in detail worden beschreven. [2] [naam]. [3] [beschrijving van wat de kosten zijn] [4] Boek XIV “Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen” van het Wetboek van Economisch recht, ingevoegd bij wet van 4 april 2014, BS 12 mei 2014. [5]http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/buitengerechtelijke_regeling_van_consumentengeschillen/#.VuhI-vnhCUl

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Law On Time gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten