Advocatenkantoor LAW ON TIME
W. DREESSEN


Balie Antwerpen
Binnensteenweg 202
2530 Boechout

Calle Liverpool 1
04720 Aguadulce (Almeria) EspaŮa

Tel: +32 (0)3 231 31 61
Fax: +32 (0)3 231 77 07
Mediation-kantoor
- Vzw Solvi Mediation Center
Brussel-Antwerpen-Gent
Cookie policy - Privacy policy
Kantoor voorstelling   |   Honoraria   |   Advocatuur   |   Mediation   |   Contacteer ons   |   Home

Mediation


M E D I A T I ON
Een andere manier van conflictoplossing !
Er komt geen rechtbank of geen arbiterscollege aan te pas.

Wat is MEDIATION of bemiddeling ?
Een budget-, mens- en maatschappij-vriendelijk alternatief voor conflictoplossing.Waar gerechtelijke procedures lang duren , veel kosten en afhankelijk zijn van de beoordeling door een rechter, hebben partijen zelf de oplossing van hun conflict in handen . Om tot de oplossing van een geschil te komen kunnen partijen een bemiddelaar of een Mediator inschakelen .

Problemen in werkrelaties, een moeilijke echtscheiding, burenruzie, een geschil tussen huurder en eigenaar, een geschil met uw verzekeraar, Ö het kan u allemaal overkomen.
Ook handelaars ontsnappen niet aan het conflictmodel dat hen kan overkomen met klanten, leveranciers, concurrenten, werkmners, enz.

Dergelijke conflicten los je niet noodzakelijk op voor de rechtbank.
Er bestaat immers een alternatief: BEMIDDELING of MEDIATION .

De bemiddeling is wettelijk geregeld in het Gerechtelijk Wetboek onder de artikelen 1724 e.v. Ger Wb.

Bemiddelaars of Mediators zijn specialistisch opgeleide personen, die door middel van communicatietechnieken tussen twee of meerdere partijen naar de oplossing van een probleem navigeren.
De bemiddelaar is neutraal en neemt dus geen verdediging op zich van de ene of van de andere partij : de bemiddelaar is een "facilitator" in de gesprekken tussen de partijen om tot een oplossing te komen .

Bemiddeling of MEDIATION is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniŽrende partijen respecteert.

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Elk van ons is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar, misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een ruzie op te lossen.

Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van
de wet van 21 februari 2005 door beroepsmensen wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn .

Thans verscheen laatst op 24/05/2008 de Europese Richtlijn op de Mediation, die dus in nationale wetgeving zal moeten worden, omgezet.Bestaan er verschillende soorten bemiddeling?

De wet erkent twee soorten bemiddeling: de vrijwillige bemiddeling en de gerechtelijke bemiddeling.

Wanneer de partijen een beroep doen op een professionele bemiddelaar, zonder tussenkomst van een rechter, spreekt men over vrijwillige bemiddeling.
Wanneer de bemiddeling wordt bevolen door een rechter tijdens een procedure, spreekt men over gerechtelijke bemiddeling.

Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling.

Bemiddeling, ten slotte, kan worden gebruikt in een burgerlijke, handels-, sociale of familiale context. Bemiddeling is immers op zeer veel gebieden toepasbaar.


In welke zaken kan men een beroep doen op bemiddeling?

In bijna alle gevallen kan men een beroep doen op bemiddeling.

 • elk geschil dat vatbaar is om te worden geregeld via een dading, bijv. burenconflicten, conflicten tussen huurders en verhuurders, schadevergoedingen; conflicten in de uitvoering van een overeenkomst ;
 • geschillen betreffende het personenrecht (alimentatiegelden, hoederecht over de kinderen, deling van de ouderlijke bevoegdheid);
 • geschillen over het wettelijk of feitelijk samenwonen;
 • echtscheiding op grond van bepaalde feiten, echtscheiding door onderlinge toestemming ;
 • geschillen tussen leveranciers en klanten ;
 • geschillen tussen consumenten en verkopers ;
 • geschillen tussen handelaars in het algemeen en in het bijzonder wanneer partijen nog verder met elkaar handel willen drijven ;
 • geschillen tussen werknemer en werkgever ;


Wat is het doel van bemiddeling?

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten. Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen de partijen.

Het woord akkoord houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis, en het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijkse ervaring.

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collegaís. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiŽle en soms vijandige karakter van de procedure.

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. Bovendien gebeurt dit in een gezellige en vertrouwelijke ruimte. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan.

Bemiddeling is tevens goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

Tenslotte is de bemiddeling volledig vertrouwelijk : alles wat wordt gezegd tijdens de bemiddeling is volledig geheim .
Het beroepsgeheim bindt de bemiddelaar en niemand, geen enkele instantie, kan hem verplichten dat beroepsgeheim te doorbreken.
Maar dat geheim geldt ook opzichtyens de partijen die betrokken zijn in de bemiddeling : Dus alles wat een partij zegt of toegeeft in een bemiddeling kan later NOOIT tegen hem gebruikt worden of rechtsgeldig worden gebruikt .

Wat kost een bemiddeling ?

In het protocol dat de partijen voorafgaand aan de bemiddeling afsluiten, worden de erelonen en kosten van de bemiddelaar bepaald.

De partijen delen gewoonlijk elk om de helft de kosten van de bemiddelaar.

Een gemiddelde opdracht tot bemiddeling duurt 8 uren, maximaal 3 weken voor omvangrijke problemen tussen meerdere partijen.

Het gunstig slagingspercentage van een bemiddeling ligt op 70% tot 80% van de zaken, waarbij de partijen dus binnen een korte tijdspanne en met een op voorhand gekende vergoeding een oplossing voor hun probleem bereiken.

Maar nogmaals een bemiddeling is essentiŽel een VRIJWILLIG initiatief van partijen , die al dan niet door middel van hun advocaat een bemiddelaar aanspreken om te medieren in de oplossing van een conflict.
Enkele beschouwingen omtrent Bemiddeling of Mediation


Mediation of Bemiddeling is een moderne vorm voor oplossen van conflicten, waar de klassieke vorm ( rechtspraak en arbitrage) vandaag minder en minder voldoening geeft .

Daar waar de mensen in de maatschappij mondiger zijn en veel kijken naar en weten van hun eigen rechten, kan dit botsen met de rechten en standpunten van iemand anders.

Die mondigheid stelt veelal niet in staat om tot de oplossing van een geschil te komen, in een blijkbaar op eerste zicht onoplosbaar conflict. Daartoe dient de communicatiebegeleiding van de bemiddelaar .

Bruikbaarheid van bemiddeling

Conflict is een minderwaardige vorm van contact of negatieve vorm van communicatie tussen partijen, welk de meeste mensen zo snel als mogelijk positief hersteld of opgelost willen zien.

Bemiddeling is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt:

 1. Twee of meer partijen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen.
 2. De communicatie tussen de partijen is (soms ernstig) verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden.
 3. Geen van de partijen is in staat om zijn eigen wens te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit zoals een rechtbank of een arbitragecollege .
 4. Partijen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij. (Als een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt, heeft bemiddeling geen zin.).
 5. Er is een bemiddelaar beschikbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 6. Partijen willen hun conflict niet in de openbaarheid (voor de rechter) brengen

De aanwezigheid van een advocaat, als raadsman van een partij, is versterkend in het voorbereiden en het tot een goed einde brengen van de bemiddeling.
Ook kunnen deskundigen en vertrouwenspersonen worden ingeschakeld tijdens de bemiddeling om uiteindelijk een oplossing te vinden voor een probleem dat partijen bezighoudt.

Mediation wordt bijvoorbeeld gebruikt in de volgende soorten geschillen:

 • zakelijke geschillen
 • conflicten tussen leveranciers en afnemers
 • conflicten tussen koper en verkoper
 • conflicten tussen fabrikant en importeur - distributeur - afnemer
 • conflicten tussen huurder en verhuurder
 • conflicten tussen verzekeringsmaatschappij en verzekerde
 • conflicten tussen bank en rekeninghouder
 • conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen
 • conflicten tussen personen van dezelfde of samenwerkende beroepsgroep ( artsen, artsen-specialisten, notarissen, accountants,gerechtsdeurwaarders,  advocaten, kinesisten, tandartsen, apothekers, etc)
 • Familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis
 • conflicten tussen ouders en kinderen | school | vrienden | buren
 •  

 • Arbeidsconflicten
 • samenwerkingsconflicten (collega's of maatschap)
 • conflicten tussen werkgevers en werknemers
 • conflicten tussen werkgevers en vakbonden
 •  

 • gewapende conflicten en oorlogen
 • andere geschillen tussen staten, bijvoorbeeld een handelsconflict
 • gijzelingsacties
 • Hoe werkt mediation?

  Bij mediation bemiddelt een onafhankelijke derde ( de mediator) tussen de partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict.
  De mediator helpt de partijen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden, door de (veelal verstoorde) communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing.
  De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

  Het bemiddelingsproces verloopt plenair, dwz met beide partijen ( in voorkomend geval met hun raadsleiden ) aan tafel . De mediator is de gespreksleider om communicatie tot stand te brengen en aan de gang te houden.
  Gewoonlijk last de bemiddelaar een caucus in , waarbij hij afwisselend met beide partijen apart praat ( niet plenair gesprek )

  De bemiddelaar zal

  1. Een gespreksstructuur aanbrengen en de procedure bewaken.
  2. Machtsverschillen zoveel mogelijk egaliseren.
  3. Alle partijen aan het woord laten, waarbij spreektijd gelijk wordt verdeeld, om zo de "uninterrupted stories" van de partijen tot stand te laten komen.
  4. Informatie (laten) verzamelen over de feiten, de standpunten en belangen van de partijen en de achtergronden: a. wat willen ze uiteindelijk bereiken;
   b. waar zijn ze boos over;
   c.
   wat zullen ze nooit toegeven
   d.
   en waar zijn ze bereid tot concessies.
  5. Begrip proberen te kweken voor de visie van de ander.
  6. Trachten een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang te brengen door de ernstigste verstoringen in de communicatie te (laten) herstellen.
  7. Voorstellen en reacties daarop faciliteren tussen de partijen ("opties" genereren) om een oplossing te bereiken .
  8. Helpen om de bereikte oplossingen netjes af te wikkelen en vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

  Mediation kan snel tot een resultaat leiden. Volgens het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is circa 25% van de mediations binnen vijf uur gesprekstijd afgerond, en circa 35% tussen de vijf en tien uur. Mediation leidt niet altijd tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. De gang naar een arbiter of rechter kan dan alsnog gemaakt worden.

  Voordelen van mediation

  Enkele voordelen van mediation zijn:

  • Mediation is een informele procedure.
  • Mediation is een besloten, vertrouwelijke procedure (geen vuile was naar buiten).
  • Mediation is een snelle en (relatief) goedkope procedure (in vergelijking tot arbitrage of rechtspraak).
  • Partijen hebben een actieve rol en houden zelf de oplossing in de hand.
  • Communicatiestoornissen worden (bij een geslaagde mediation) weggenomen.
  • Er treedt geen onnodige verdere beschadiging van relaties op.
  • Er is ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen.
  • Er wordt (bij een geslaagde mediation) een gezamenlijke oplossing geformuleerd. Dit geeft een hoge acceptatiegraad en 'win-win'-resultaat.

  Het kan heel vruchtbaar zijn om nieuwe invalshoeken voor het geschil te vinden. Er kunnen bijvoorbeeld toezeggingen worden voorgesteld op punten die de andere partij niet geŽist had, om op andere terreinen toezeggingen terug te krijgen.

  De "houdbaarheid" van de oplossing is groot omdat partijen alleen instemmen met de oplossing die hen allemaal voordeel biedt. Het is daarom gevaarlijk voor een bemiddelaar om te proberen een compromis bij ťťn van de partijen door de strot te duwen, omdat er dan een grote kans is, dat die partij later weer terug komt op zijn toezeggingen.

  Nadelen van mediation

  Beperkt kader

  Mediation is niet geschikt om onvolkomenheden in het juridische systeem op te lossen.
  Bemiddelaars kunnen uitsluitend opereren binnen de grenzen van het voor partijen haalbare.

  Een illustratie: In januari 2005 beweert de voorzitter van de (Nederlandse) Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) in de Volkskrant dat vader-activisten beter geen actie kunnen voeren, maar nauwkeuriger naar zich zelf moeten kijken en moeten leren effectief te communiceren. Tevens stelt hij dat er niets mis zou zijn met de praktijk of de theorie van het familierecht.  Als het nu waar is wat deze activisten stellen (disfunctioneren van het systeem), zal het risico bestaan dat dat disfunctioneren door de opstelling van de scheidingsbemiddelaars wordt versterkt. Bemiddeling kan dan een inpassingsproces zijn waarbij de fouten van familierechtinstituties worden opgedrongen aan een van de te bemiddelen partijen.

  Onvolkomenheden in het juridisch systeem vereisen derhalve andere oplossingen dan mediation, wetswijzigingen bijvoorbeeld.

  Schending van de vertrouwelijkheid

  Een nadeel van mediation kan het risico zijn dat de door de deelnemers contractueel overeengekomen vertrouwelijkheid van de informatie die tijdens een mediation tevoorschijn komt,  wordt geschonden.

  Ter illustratie: Twee artsen in een maatschap hebben een conflict en leggen dit aan een mediator voor. Tijdens de mediation komt allerlei informatie over een arts te voorschijn, die in een civiel proces in zijn nadeel kan werken. De andere arts loopt na een aantal sessies weg en begint een civiele procedure. Deze wint hij door het gebruiken van de informatie die in de mediation door zijn tegenpartij te goeder trouw op tafel was gelegd in de hoop een oplossing te bewerkstelligen.

  Een beroep op het leerstuk van onrechtmatig verkregen bewijs bij schending van vertrouwelijkheid wordt afgewezen.
  Het beginsel dat alles dat tijdens de mediation is gezegd onder vertrouwelijkheid valt kŠn door de rechter worden genegeerd, zelfs als er sprake is van een
  mediationcontract waarin de vertrouwelijkheid expliciet wordt vastgelegd.

  Mediators hebben geen in de wet vastgelegd
  verschoningsrecht.
  Het enige dat een partij, ůf een mediator, kan doen ter zitting is luid en duidelijk protesteren tegen de ingebrachte informatie en de rechter verzoeken de informatie niet te ontvangen. Van dit protest en dit verzoek moet een helder proces-verbaal worden geŽist.
  Mediators zijn niet gehouden zich actief in te spannen om de vertrouwelijkheid (als die door partijen geschonden zou worden) te handhaven.

  In theorie is het mogelijk een partij die de vertrouwelijkheid schendt civiel voor de rechter te dagen wegens wanprestatie. Dit heeft alleen zin als er daadwerkelijke schade valt aan te tonen.

  Rol van de bemiddelaar

  Essentieel is het vertrouwen en de geheimhoudingsplicht.

  Dit betekent dat alles wat tijdens een mediationsessie wordt besproken, niet naar buiten gebracht mag worden. Pas wanneer partijen een (schriftelijke) overeenkomst ondertekenen (de vaststellingsovereenkomst) is er sprake van een afspraak waaraan partijen zich moeten houden.

  De partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de bemiddelaar niet de ene of de andere partij voortrekt.
  De
  neutraliteit is de ruggengraat van het vak.
  Neutraliteit betekent niet altijd, dat de mediator volledig neutraal is. Uitgangspunt is dat de mediator over een geheel traject door beide partijen als onpartijdig en objectief wordt waargenomen.

  Dat heet ook wel
  symmetrie. Ook moeten de partijen erop kunnen vertrouwen dat de bemiddelaar eerlijk is en zich aan zijn toezeggingen houdt, bijvoorbeeld ten aanzien van de geheimhouding (deze geldt dus ook voor de partijen).

  Een andere belangrijke rol is dat de mediator er op toeziet dat er geen misbruik kan worden gemaakt van een machtsongelijkheid.
  Wanneer ťťn van de partijen onmachtig is om op adequate wijze op te komen voor zijn of haar belang(en) kan de mediator stoppen of partijen daarop wijzen.
  Wanneer de mediator vindt dat partijen zich aanvullend moeten laten informeren alvorens akkoord te gaan met een voorstel, dan zal hij/zij een partij daarop wijzen (informed content).

  Andere vormen

  In andere vormen van conflictoplossing (arbitrage of rechtspraak) wordt door een derde (respectievelijk de arbiter of de rechter) een oplossing voorgeschreven. Zij staan boven de partijen, terwijl de mediator tussen de partijen staat.Wel bestaat er een vorm waarbij afgesproken wordt dat de mediator een beslissing kan nemen. Deze vorm heet MedArb.

  Groei van mediation

  Nederland

  Waar mediation in eerste instantie met name in de familierechtelijke sfeer werd toegepast, bijvoorbeeld bij echtscheidingen, wordt de toepassing steeds breder. Zo is de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State per 1 februari 2004 begonnen met een experiment om mediation toe te passen bij milieuzaken. Het project moet uitwijzen of deze manier van geschilbeslechting een volwaardige rol kan spelen naast bestuursrechtelijke procedures. Ook bij de belastingdienst en bij UWV wordt soms mediation ingezet. Achterliggend doel is om conflicten op een bevredigende(r) manier op te lossen. Hiermee wordt mediation steeds meer een serieus alternatief voor de "traditionele" manieren van conflictoplossing. De provincie Overijssel biedt, na een succesvolle proef met het Nederlands Mediation Instituut en de Universiteit van Groningen mediation aan in bezwaar- en klachtenprocedures. Ook op scholen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, experimenteert men met deze vorm van bemiddeling.

  Op 20 april 2004 stuurde minister Donner van Justitie een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een aantal maatregelen aankondigde om mediation te bevorderen als alternatief voor rechtspraak. Op 14 september 2004 heeft minister Donner de vragen over deze brief beantwoord. Met ingang van april 2005 zijn geleidelijk mediationvoorzieningen opgezet bij de Rechtspraak en het Juridisch Loket. Bij alle vestigingen van het Juridisch Loket, de rechtbanken en de gerechtshoven in Nederland bestaat nu de mogelijkheid om te worden doorverwezen naar een mediator. Voor minder draagkrachtigen is het mogelijk van de Raden voor Rechtsbijstand een toevoeging te krijgen voor mediation, waardoor men alleen een beperkte eigen bijdrage hoeft te betalen.

  BelgiŽ

  In februari 2005 werd het Gerechtelijk Wetboek aangevuld met Hoodstuk 7: BEMIDDELING. Hierdoor werd aan bemiddeling/mediation een wettelijk kader verschaft. De mogelijkheid om beroep te doen op een "bemiddelaar/mediator" werd uitgebreid van familiale aangelegenheden tot burgerlijke en handelszaken en sociale zaken.

  Elk conflict, dat voor een dading (overeenkomst tussen partijen) vatbaar is kan dus voorwerp zijn van een bemiddeling/mediation.

  Bemiddeling kan gebruikt worden als alternatief voor een gerechtelijke procedure (de vrijwillige bemiddeling), maar ook tijdens een procedure op verwijzing door de rechter of op vraag van ťťn van of van beide partijen.

  Zolang de partijen "bemiddelen" wordt (in geval van)de gerechtelijke procedure stopgezet en stoppen de verjaringstermijnen. Zodra de bemiddeling is beŽindigd of stopgezet(*) zijn partijen verplicht de rechter hiervan op de hoogte te brengen en wordt (in casu van stopzetting) de procedure hervat. (*)Gezien bemiddeling steunt op het principe van "vrijwilligheid" kunnen partijen op elk ogenblik beslissen van de bemiddelingspoging stop te zetten. Indien de bemiddeling werd gevoerd onder de leiding van een "erkend" bemiddelaar wordt de "overeengekomen oplossing" vastgelegd in een overeenkomst , die automatisch door de rechter wordt gehomologeerd.

  In geval van een "vrijwillige" bemiddeling zullen partijen de overeengekomen oplossing vastleggen in een overeenkomst en kan deze 'eveneens' op vraag van de beide partijen door een rechter worden gehomologeerd. De term "erkend bemiddelaar" wordt voor het ogenblik door een aantal bemiddelaars gebruikt doch gezien de, door de wet ingestelde Federale Bemiddelingscommissie nog niet klaar is met het vaststellen van de voorwaarden, is dit slecht een "tijdelijke titel" Meestal wordt deze tijdelijke titel toegekend door het opleidingsinstituut waar de bemiddelaar zijn opleiding volgde, na het afleggen van een toets, of door een instantie die door de Federale Bemiddelingscommissie werd aangeduid om "tijdelijke erkenningen" af te leveren w.o. de Orde der Advocaten en de Federatie der Notarissen. De "definitieve" erkenningen zullen pas kunnen worden toegekend zodra de Federale Commissie klaar zal zijn met haar werk, wat thans in de goede richting uitgaat en al enkele Bemiddelaars werden erkend door de overheid.

  Sinds de wet van 21/02/2005 is een nieuwe Richtlijn van de Europese Unie verschenen op 24/05/2008, welke dus ook in nationale wetgeving moet worden omgezet.   

  Deze website maakt gebruik van cookies De website van Dreessen Werner Advocaat gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
  Toon details Verberg details
  Selectie toelaten
  Alle cookies toelaten